Arbetsorganisation vid sjösättning/torrsättning

  1. Båtägaren ansvarar för båten, upplysningar för båtens hantering och lyftpunkter.
  2. Att vagga och stöttningsmaterial är i gott skick och klarar båten utan risk.
  3. Försäkra sig för skada på båten, skada på annan person vid hantering av båten samt skada på annan båt eller egendom.
  4. Ställa upp som funktionär.

Båtklubbens ansvar
1. Klubben har försäkrat sig för funktionärsansvar, skada på funktionär/medlemmar samt olycksfall.
Följande försäkring gäller
Båtklubbsförsäkring. Automatisk försäkring för alla klubbar genom medlemsskap i Svenska Båtunionen.
Olycksfallsförsäkring. Detta är en tilläggsförsäkring där klubben betalar premien för samtliga medlemmar.
Båda försäkringarna finns hos Svenska sjö där du hittar mer information under fliken ”för båtklubbar”.

Kranbil, Pontus
Bokning av kranbil med förare får endast bokas hos auktoriserat företag, med förare som har rätt kompetens och erfarenhet av båtlyft, samt kontrollera att företaget har försäkring för omhändertaget gods, d.v.s den hängande båten samt skada på person.

Uppläggningsplats, Lars Persson
Samtliga båtar/vaggor skall ställas efter gällande ritning och med beaktande av brandgator. Plats tilldelas vid gemensam utplacering av vaggor.
Nytillkomna eller uppsägning av platser meddelas till ansvarig senast 3 veckor före gemensam utplacering. Samtliga som har vaggor för utplacering skall deltaga vid gemensam utplacering.
Båtar/vaggor som inte är bortforslade 2 veckor efter ordinarie sjösättning bortforslas på ägarens bekostnad utan påminnelse. Dispens kan utfärdas av ansvarig.

 Upptagning/Sjösättning, Pontus
1. Hela platsen skall vara väl avspärrad så att inga obehöriga är i närheten av båtlyft.
2. Båtägare turas om att gå vakt så att detta följs.
3. Instruera nya båtägare hur de skall iordningsställa båtarna för upptagning samt klubbens krav på godkänt pallningsmaterial/vagga.

Kranbilsföretagets ansvar, Kranföraren
1. Tillhandahålla kunnig förare med rätt kompetens och stor vana av båtlyft.
2. Noggrant granska och godkänna utrustning som skall användas.
3. Fastställa maximal belastning på redskap m.m.
4. Gällande försäkring för omhändertaget gods d.v.s. hängande/lyftande båt samt skada på person.