Årsmöte 2014

Protokoll fört vid årsmöte i Hälleviks Båtklubb 2014-05-10
§1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Yngve Rehnström förklarade årsmötet öppnat. Ca 70 personer var närvarande.

§2 Årsmötets utlysande
Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

§3 Dagordningen
Framlagd dagordning godkändes.

§4 Val av funktionärer för årsmötet
Följande funktionärer valdes för årsmötet:

Ordförande: Yngve Rehnström
Sekreterare: Anette Hedberg
Justeringsmän och tillika
rösträknare Lars Persson
Ulf Persson

§5 Verksamhetsberättelsen 2013
Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp av Anette Hedberg.
Verksamhetsberättelsen godkändes, med ändring att Per Saleskog har varit bryggfogde på brygga 3.

§6 Ekonomisk redovisning för 2013
Pontus P:son Edje redovisade klubbens ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2013. Klubbens intäkter 2013 uppgår till ca 86 000 kr. De största intäktsposterna är lotteriförsäljning och medlemsavgiften . Klubbens kostnader 2013 uppgick till ca 69 000 kr. 2013 års vinst uppgår till 16 761 kr. Klubbens likvida medel per 2013-12-31 uppgår till 158 312 kr.
Antalet medlemmar under verksamhetsåret 2013 har varit 174 st.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

§7 Verksamhetsplan 2015
Klubbens verksamhetsplan för 2015 lästes upp av Thomas Jägenstedt.
Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes.

§8 Revisorernas rapport
Pontus P:s Edje läste upp revisionsberättelsen.

§9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2013
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§10 Medlemsavgifter 2015
Beslutades att medlemsavgiften för 2015 skall höjas till 300 kr per medlem och år.

§11 Val av styrelse och övriga funktionärer för 2014
Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes:
Yngve Rehnström, ordförande (omval)
Per Andersson (omval)
Pontus P:son Edje (omval)
Kvarstår sedan föregående år med ett år kvar på mandattiden (väljs ej i år):
Ulf Persson
Anette Hedberg
Thomas Jägenstedt

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes (att gå in i nämnd ordning):
Håkan Mattisson (omval)
Per Molin (omval)
John Tenten (nyval)

Till revisorer för ett år valdes:
Lars Bartilsson (omval)
Björn Bengtsson (omval)

Till bryggfogde norra hamnen för ett år valdes:
Ulf Persson ( omval)
Lars-Erik Hedberg ( omval)

Till bryggfogde södra hamnen för ett år valdes:
Folke Fågelström (omval)

Till bryggfogde brygga 3 för ett år valdes:
Per Saleskog (omval)

Till bryggfogde brygga 7 för ett år valdes:
Gert Nilsson (omval)

Till ansvarig för bokning av tid och kranbil vid sjö/torrsättning för ett år valdes:
Pontus P:son Edje (omval)

Till valberedning för ett år valdes:
Jörgen Johansson, ordförande (omval)
Kenny Karlsson (omval)

§12 Val av ansvariga för upptagning samt sjösättning 2015, totalt 4 personer
Upptagning är bokad till den 4 oktober, till ansvariga valdes John Tenten och Tommy Hellstrand. Inga valdes för sjösättning, tar upp frågan på höstmötet.

§13 Information från Hamnföreningen
Lars Persson informerade om Hamnföreningen:
– Ny styrelse är vald i Hamnföreningen, Ordförande är Lars Persson.
– Ansvarig för hamnplatser är Linda Bengtsson,
– Anläggningsansvarig är Clas Brantmark och John Tenten
– Hamnvärdar är Frida och Oskar Andersson
– Hamnkapten är Clas Brantmark
– Hamnvärdarna kommer att ha en mobiltelefon för tjänster när det behövs
– Ingen kontanthantering, all betalning ska ske via betalautomaten.
– Muddringen är nu avslutad.
– Alla båtägare ska parkera sina bilar bakom mastskjulet.
– Alla uppmanas använda de röd/gröna skyltarna.
– Båttvätten bör användas, det är förbjudet att spola sin båt på land.
– Hamnföreningen har fått LOVA bidrag om 86.000 kr för kommunalt vatten/avlopp samt ny pumpstation utanför boden. (HBK kan kopplas på ny stamledning).
– Utfyllnad i Södra hamnen, finns en 3-års plan. OK från Länsstyrelsen om det går att säkerställa att det inte har någon miljöpåverkan.
– Kommer finnas ny vajer på mastkranen måndagen den 12 maj-14.

.
§14 Information från festkommittén
Linda Bengtsson meddelar att det fortfarande finns några få platser kvar på Raggarfesten som kommer att äga rum den 24 maj. Linda meddelar att det behövs fyra nya medlemmar till festkommittén, då några kommer att sluta. Årets aktivitetsprogram finns att ta del av på hemsidan.

§15 Info om ev bygge av ny klubbstuga
Ulf Persson berättar att klubben kommer att lämna in en bygglovsansökan till Sölvesborgs Kommun, som muntligt har meddelat att dom är positiva till bygget. Om bygglovet blir beviljat kommer ärendet att lämnas vidare till Länsstyrelse. Det går runt ritningar på klubbstugan som är tänkt att placeras ut över havet vid stenpiren. Finansiering av klubbstugan har ej diskuterats, detta görs först när vi fått klartecken från alla instanser.
§16 Övriga frågor
Det har framkommit önskemål om att sjösättning, flyttning av vaggor och årsmötet ska förläggas till samma helg, vi beslutar att årsmötet kan läggas kl 15.00 om det blir en lördag.

Lotterivinster till Jazzfestivalen efterlyses. Det går bra att lämna hembakat eller hemgjord sylt, saft. Vinster lämnas till Ulf Persson eller Anette Hedberg
§16 Årsmötets avslutande
Ordförande Yngve Rehnström förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

 

Anette Hedberg Yngve Rehnström, ordförande
Justeras

 

Lars Persson Ulf Persson