Årsmöte 2013

Protokoll fört vid årsmöte i Hälleviks Båtklubb 2013-05-11

§1     Årsmötets öppnande

Ordföranden Yngve Rehnström förklarade årsmötet öppnat. Ca 60 personer var närvarande.

§2        Årsmötets utlysande
Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

§3        Dagordningen
Framlagd dagordning godkändes.

§4        Val av funktionärer för årsmötet
Följande funktionärer valdes för årsmötet:
Ordförande:                               Yngve Rehnström
Sekreterare:                               Anette Hedberg
Justeringsmän och tillika rösträknare:
Kenny Karlsson
Rosita Pettersson

§5        Verksamhetsberättelsen 2012
Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp av Anette Hedberg.
Verksamhetsberättelsen godkändes, med ändring att Gert Nilsson har varit bryggfogde på brygga 7.

§6        Ekonomisk redovisning för 2012
Revisor Lars Bartilsson redovisade klubbens ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2013. Klubbens intäkter 2013 uppgår till ca 100 000 kr. De största intäktsposterna är lotteriförsäljning och medlemsavgifter . Klubbens kostnader 2012 uppgick till ca 93 000 kr. 2012 års vinst uppgår till 7 796 kr. Klubbens likvida medel per 2012-12-31 uppgår till 136 750 kr.
Antalet medlemmar under verksamhetsåret 2012 har varit 169 st.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

§7        Verksamhetsplan 2014
Klubbens verksamhetsplan för 2014 lästes upp av Thomas Jägenstedt.
Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes.

§8        Revisorernas rapport
Revisor Lars Bartilsson redogjorde för  revisionsberättelsen.

§9        Styrelsens ansvarsfrihet för 2012
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§10      Medlemsavgifter 2014

Beslutades att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrad d v s 200 kr per medlem och år.

§11      Val av styrelse och övriga funktionärer för 2013

Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes:
Thomas Jägenstedt (omval)
Ulf Persson (omval)
Anette Hedberg (omval)
Kvarstår sedan föregående år med ett år kvar på mandattiden (väljs ej i år):
Yngve Rehnström
Per Andersson
Pontus Pson Edje
Ulf Johansson är adjungerande i styrelsen

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes (att gå in i nämnd ordning):
Håkan Mattisson (omval)
Per Molin (omval)
Leif Wallenberg (omval)

Till revisorer för ett år valdes:
Lars Bartilsson (omval)
Björn Bengtsson (omval)
Till bryggfogde norra hamnen för ett år valdes:
Ulf Persson ( omval)
Lars-Erik Hedberg ( omval)

Till bryggfogde södra hamnen för ett år valdes:
Folke Fågelström (omval)

Till bryggfogde brygga 3 för ett år valdes:
Per Saleskog (nyval)

Till bryggfogde brygga 1 för ett år valdes:
Gert Nilsson (omval)
Till ansvarig för bokning av tid och kranbil vid sjö/torrsättning för ett år valdes:
Pontus P:son Edje (omval)
Till valberedning för ett år valdes:
Jörgen Johansson, ordförande (omval)
Kenny Karlsson (omval)

 

§12      Information från Hamnföreningen

John Tenten informerade om Hamnföreningens aktiviteter i hamnen:
–        Senhösten 2012 byttes resterande gamla 220 v uttag mot nya stolpar på br 1 och 2.
–        Ny beläggning på norra piren.
–        Ny toalett och dusch i södra hamnen.
–        Asfaltering vid mastkran sker inom kort.
–        Parkering för båtägare är bakom mastskjulet, som kommer att iordningställas när vaggorna är inställda. Parkering på framsidan är endast 2 timmar.
–        Blå flagg finns ej i Sverige i år pga dyra kontrollregler av Blå flagg internationellt. Alternativ utreds
–        Hamföreningen fick Rotarys miljöpris i år 3000 kr.
–        Använd röd-gröna skyltar, gästbåtarna är viktiga för föreningens ekonomi. Hamnkapten vänder tillbaka skyltarna om ni ringer dagen innan ni är tillbaka.
–        Ny vaktmästare i hamnen är Stefan Nilsson.
–        Slip i södra hamnen, ansvarig är Clas Brantmark.

§13      Information från festkommittén

Per Andersson meddelar att det fortfarande finns plats på Hawaiifesten som kommer att äga rum den 25 maj. Årets aktivitetsprogram finns att ta del av på hemsidan.

§14      Val av ansvariga för torrsättning 2013 och sjösättning 2014
Till ansvarig för (29 sep) torrsättningen 2013 valdes:
Tommy Hellstrand
Martin Wiklund
Det beslutades att klubben endast ordnar en gemensam torrsättning.

Till ansvarig för sjösättningen (3 maj) 2014 valdes:
Anders Pettersson
John Tenten
Det beslutades att klubben endast ordnar en gemensam sjösättning.

Mötet beslutade också att flyttning av vaggor och årsmötet ska ske samma helg som sjösättningen dvs den 4 maj 2014.

§15      Övriga frågor

Mötet beslutade att Yngve Rehnström skall vara klubbens ordförande.

Medlemskort delades ut till medlemmar som har betalt medlemsavgiften. Betalande medlemmar har 10% rabatt hos Anto’s  och Hennings Rökeri mot uppvisande av medlemskortet.

Ulf Persson efterlyser lotterivinster till Jazzfestivalen.

Den 24 augusti ska seglingstävling arrangeras i Hällevik.

§16      Årsmötets avslutande

            Ordförande Yngve Rehnström förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Anette Hedberg                                        Yngve Rehnström, ordförande

Justeras

Kenny Karlsson                                                 Rosita Pettersson