Årsmöte 2012

Protokoll fört vid årsmöte i Hälleviks Båtklubb 2012

Protokoll fört vid årsmöte i Hälleviks Båtklubb 2012-05-12 

§1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Yngve Rehnström förklarade årsmötet öppnat. Ca 40 personer var
närvarande.

§2 Årsmötets utlysande
Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

§3 Dagordningen
Framlagd dagordning godkändes.

§4 Val av funktionärer för årsmötet
Följande funktionärer valdes för årsmötet:

Ordförande: Yngve Rehnström
Sekreterare: Anette Hedberg
Justeringsmän och tillika
rösträknare Bengt Olsson
Per Mohlin

§5 Verksamhetsberättelsen 2011
Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp av Anette Hedberg.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§6 Ekonomisk redovisning för 2011
Ordförande Yngve Rehnström redovisade klubbens ekonomiska utfall för
verksamhetsåret 2011. Klubbens intäkter 2011 uppgår till totalt 94 692 kr. De största
intäktsposterna är lotteriförsäljning (37 092 kr) och medlemsavgifter (36 400 kr).
Klubbens kostnader 2011 uppgår till totalt 105 072 kr. Årets förlust är 10 380 kr.
Anledningen till årets förlust är kostnader som är av engångskaraktär t ex har en
optimistjolle köpts in för 6,500 kr, mastskjulet har renoverats för 18 512 kr. Klubbens
likvida medel per 2011-12-31 uppgår till 133 756 kr.
Antalet medlemmar under verksamhetsåret 2011 har varit 182 st.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

§7 Verksamhetsplan 2012
Klubbens verksamhetsplan för 2012 lästes upp av Yngve Rehnström.
Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes.

§8 Revisorernas rapport
Revisor Lars Bartilsson redogjorde för revisionsberättelsen.

§9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2011
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§10 Medlemsavgifter 2013
Beslutades att medlemsavgiften för 2013 skall vara oförändrad d v s 200 kr per
medlem och år.

§11 Val av styrelse och övriga funktionärer för 2012
Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes:
Yngve Rehnström (omval)
Per Andersson (nyval)
Pontus P:son Edje (nyval)
Kvarstår sedan föregående år med ett år kvar på mandattiden (väljs ej i år):
Anette Hedberg
Ulf Persson
Thomas Jägenstedt
Ulf Johansson är adjungerande i styrelsen

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes (att gå in i nämnd ordning):
Håkan Mattisson (omval)
Per Molin (omval)
Leif Wallenberg (omval)

Till revisorer för ett år valdes:
Lars Bartilsson (omval)
Björn Bengtsson (nyval)

Till bryggfogde norra hamnen för ett år valdes:
Ulf Persson ( omval)
Lars-Erik Hedberg ( omval)

Till bryggfogde södra hamnen för ett år valdes:
Folke Fågelström (omval)

Till bryggfogde brygga 3 för ett år valdes:
Bengt Bertilsson (omval)

Till bryggfogde brygga 7 för ett år valdes:
John Tenten (omval)

Till ansvarig för bokning av tid och kranbil vid sjö/torrsättning för ett år valdes:
Pontus P:son Edje (omval)

Till valberedning för ett år valdes:
Jörgen Johansson, ordförande (omval)
Kenny Karlsson (nyval)

§12 Information från Hamnföreningen
Lars Persson informerade om Hamnföreningens aktiviteter i hamnen: – Föreningen har bytt namn till Hamnföreningen, då turistverksamheten har
utgått.
– Muddring av hamnen har skett under vintern men är inte klart. En tvist mellan
Sölvesborg Kommun och Sakab föreligger. Dykare har nu lokaliserat
problemen och dessa ska snarast åtgärdas.
– Båttvätten är nu på plats och hamnföreningen hoppas att denna ska bli flitigt
använd under säsongen. Kostnad för tvätt är 200 kr för båtar under 7 meter och
400 kr för båtar längre än 7 meter.
– En betalautomat är på plats i hamnen, där kan gästhamnsavgiften, diesel och
tvätt betalas.
– Ny flytbrygga för mindre båtar är på plats vid Hälleviks Fiske muséum.
– År 2013 kommer båtplatsavgifterna att höjas med 10%.
– Y-bommar är privat egendom, alla reservdelar kommer i fortsättningen att
debiteras.
– Påminnelse om att röd-grön skyltning måste användas. Det är viktigt för
hamnen att vi får plats med så många gäster som möjligt.
– Ny vaktmästare i hamnen är Peter Holmberg.
.
§13 Information från festkommittén
Niklas Karlsson meddelar att det fortfarande finns plats på mexikansk afton som
kommer att äga rum den 26 maj. Årets aktivitetsprogram finns att ta del av på
hemsidan.

§14 Val av ansvariga för torrsättning 2012 och sjösättning 2013
Till ansvarig för 1:a (22 sep) torrsättningen 2012 valdes:
Tommy Lidén
John Tenten

Till ansvarig för 2:a (27 okt) torrsättningen 2012 valdes:
Per Mohlin
Anders Pettersson

Till ansvarig för 1:a sjösättningen 2013 valdes:
Ingen valdes för denna sjösättning, var och en tar eget ansvar.

Till ansvarig för 2:a sjösättningen 2013 valdes:
Anders Pettersson
Tommy Lidén

§15 Övriga frågor
Yngve Rehnström meddelar att klubben nu har en ny hemsida som är mer lätthanterlig
än den förra, Yngve och Anette ansvarar för mindre ändringar på hemsidan. Medlem
som har dessa kunskaper efterfrågas.

Inga medlemskort för rabatt hos Anto’s har utfärdats i år. Dock finns en medlemslista
där så 10% rabatt gäller fortfarande.

Ulf Persson efterlyser lotterivinster till Jazzfestivalen.

§16 Årsmötets avslutande
Ordförande Yngve Rehnström förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Anette Hedberg Yngve Rehnström, ordförande

Justeras

Bengt Olsson Per Mohlin