Årsmöte 2011

Protokoll fört vid årsmöte i Hälleviks Båtklubb 2011-05-14

§1        Årsmötets öppnande
Ordföranden Mats Birgersson förklarade årsmötet öppnat. Ca 40 personer var närvarande.

§2        Årsmötets utlysande
Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

§3        Dagordningen
Framlagd dagordning godkändes.

§4        Val av funktionärer för årsmötet
Följande funktionärer valdes för årsmötet:

Ordförande: Mats Birgersson
Sekreterare: Anette Hedberg

Justeringsmän och tillika rösträknare
Lars-Erik Hedberg och Jörgen Johansson

§5        Verksamhetsberättelsen 2010
Verksamhetsberättelsen för 2010 lästes upp av Anette Hedberg.Verksamhetsberättelsen godkändes.

§6        Ekonomisk redovisning för 2010
Kassören Anders Nilsson redovisade klubbens ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2010. Klubbens intäkter 2010 uppgår till totalt 94 768 kr. De största intäktsposterna är lotteriförsäljning (30 594 kr) och medlemsavgifter (37 200 kr). Klubbens kostnader 2010 uppgår till totalt 67 893 kr. Årets vinst är 29 875 kr. Per 2010-12-31 uppgår klubbens likvida medel till 144 136 kr.
Antalet medlemmar under verksamhetsåret 2010 har varit 186 st.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

§7        Verksamhetsplan 2011
Klubbens verksamhetsplan för 2011 lästes upp av Thomas Jägenstedt.Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes.

§8        Revisorernas rapport
Då ingen av revisorerna var närvarande lästes revisionsberättelsen upp av Anders Nilsson.

§9        Styrelsens ansvarsfrihet för 2010
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

§10      Medlemsavgifter 2012
Beslutades att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrad d v s 200 kr per medlem och år.

§11      Val av styrelse och övriga funktionärer för 2011
Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes:
Thomas Jägenstedt (nyval)
Anette Hedberg (omval)
Ulf  Persson (omval)
Kvarstår sedan föregående år med ett år kvar på mandattiden (väljs ej i år):
Yngve Rehnström (går in som ordförande och efterträder således Mats Birgersson)
Ulf Johansson samtAnders Nilsson

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes (att gå in i nämnd ordning):

Per Mohlin (omval)
Håkan Mattisson (omval)
Leif Wallenberg (nyval)

Till revisorer för ett valdes:
Lars Bartilsson (omval)
Pontus P:son Edje (nyval)
Till revisorssuppleant för ett år valdes:
Ronny Ryberg (omval)

Till bryggfogde norra hamnen för ett år valdes:
Ulf Persson ( omval)
Lars-Erik Hedberg ( omval)
Till bryggfogde södra hamnen för ett år valdes:
Folke Fogelström (omval)
Till bryggfogde brygga 3 för ett år valdes:
Bengt Bertilsson (omval)
Till bryggfogde brygga 7 för ett år valdes:
John Tenten (omval)
Till ansvarig för bokning av tid och kranbil vid sjö/torrsättning för ett år valdes:
Pontus P:son Edje (nyval)
Till valberedning för ett år valdes:
Jörgen Johansson, ordförande (omval)
Lars-Erik Hedberg (omval)

§12      Information från Turistföreningen

Lars Persson informerade om Turistföreningens aktiviteter i hamnen:

–          Byggt nytt verktygsförråd i norra hamnen
–          Två nya duschar i norr hamnen
–          Sopsorteringen har byggts in
–          Piren i södra hamnen ska förses med belysning och nya eluttag
–          Diverse löpande reparationen har genomförts och fortgår hela tiden.
–          Hjärtstartare har köpts in och kommer att vara placerad i tvättstugan.
–          Nya röd-grön skyltar, med plats för anteckningar om när platsen är ledig, ska monteras. Båtplatsägare bör meddela hamnkapten eller turistföreningen när man planerar att återkomma till hamnen. Telefonnummer ska finnas på anslagstavlan.
–          Muddring av hamnen beräknas starta hösten/vintern 2011. Sölvesborgs kommun har avsatt 5 miljoner kronor till detta projekt.
–          Hamnen har även i år fått blå flagg.
–          Ny båttvätt  kommer att monteras i norra hamnen i mitten av juni innevarande år. Projektet finansieras bl a med sk ”Lova-pengar” från Länsstyrelsen som står för hälften av kostnaden. Sölvesborgs kommun bekostar en fjärdedel och resterande fjärdedel bekostas av turistföreningen. Denna investering är en del i projektet ”HÅLL SVERIGE RENT”.
–          Det kommer att införskaffas en betalstation för betalning med kort. Där kan betalning av diesel, gästnätter och användning av båttvätt kan göras.

§13      Mastskjul.

En arbetsgrupp för uppförande av nytt mastskjul utsågs. Gruppen består av följande: Tommy Hellstrand, Yngve Rehnström, John Tenten, Pontus P:son Edje, Anders Pettersson, Tommy Lidén och Magnus Fontes. Lars Persson kommer medverka i gruppen som rådgivare och bollplank.

§14      Information från festkommittén

Kenny Karlsson meddelar att det fortfarande finns plats på sjörövarfesten som kommer att äga rum den 28 maj. Årets aktivitetsprogram finns att ta del av på hemsidan.

§15      Val av ansvariga för torrsättning 2011 och sjösättning 2012
Till ansvarig för 1:a (24-25 sep) torrsättningen 2011 valdes:
Tommy Lidén och John Tenten
Till ansvarig för 2:a (15-16 okt) torrsättningen 2011 valdes:
Tommy Hellstrand och Anders Pettersson
Till ansvarig för 1:a sjösättningen 2012 valdes:
Tommy Lidén och John Tenten
Till ansvarig för 2:a sjösättningen 2012 valdes:
Anders Pettersson och Per Mohlin

§16      Övriga frågor

Helena Strandberg får i uppdrag att undersöka om det finns intresse bland medlemmarna att ställa upp med ett lag i Drakbåtskampen på årets Killebomfestival.  Drakbåtskampen kommer att äga rum den 9 juli och kostar 3.750 kr och behöver 18 deltagare plus en trumslagare. Klubben kan sponsra med ca 2.000 kr till detta arrangemang. En del medlemmar anmäler sitt intresse direkt.

§17      Årsmötets avslutande
Avgående ordförande Mats Birgersson förklarade årsmötet avslutat.

Tillträdande ordförande Yngve Rehnström tackade Mats Birgersson för gott arbete som ordförande i klubben under fem år.

Vid protokollet

Anette Hedberg                                       Mats Birgersson, ordförande

Justeras

Lars-Erik Hedberg                                             Jörgen Johansson