Torrsättning

Båtägaren är själv ansvarig för att pallningen är av lämplig typ och har den hållfastheten som båten kräver. Speciellt skall observeras att uppställningsplanen är dåligt skyddad för fria vindar och att marken har begränsad bärighet, speciellt vid tjällossning och rik nederbörd.
Båtägaren skall själv kontrollera att avpallning och stöttning av båten sker på ett fullgott sätt. Är du osäker ta råd av annan erfaren person.

Nedanstående krav och riktlinjer fråntar inte i något fall båtägaren från ansvar enligt ovan. Dessa tjänar huvudsakligen till att garantera att pallningsmaterialet är anpassat till vår hanteringsutrustning och att inte intill, liggande båtar drabbas av skador eller olägenheter.
Kontrollera alltid att din båt är skyddad genom försäkring för såväl egna skador som skador du kan anses vara ansvarig för.

Märkning
Vaggor och annat pallningsmaterial skall, vid förvaring inom hamnområdet, alltid vara märkt med ägarens namn och telefonnummer för identifiering och möjlighet för hamnsektionen att löpande inspektera behörigheten och lämpligheten av utrustningen.

SEGELBÅTAR
Alla enkelkölade segelbåtar skall under vinterförvaring fr. o m 2007 vara uppställda i vagga eller av godkänd typ. Storleken skall vara anpassad till aktuell båttyp.Val av vagga är naturligtvis upp till båtägaren men: Båten skall vila på ett underlag fastbundet med vaggan, så att denne låses mot marken när båten ställs på sin köl. Underlaget förses lämpligen med underslag av trä för undvikande av skador på inplastade kölar, behov av ökad pallningshöjd eller ökda friktion.

Lösa plankbitar skall medföras för ev. justering av upplagshöjd och under långkölad båt, för korrigering föranledd av ev. marklutning i långskeppsriktningen. Vaggan skall ha minst fyra stöttor med möjlighet till såväl grov somfinjustering av varje stöttas längd. Justeringsmöjligheter bör också finnas för justering av lutning i värskeppsriktningen.Saknas justering i tvärskeppsriktningen skall lämpligt material medföras för ev. uppalnning av vaggans ena sida vid placering på sidosluttande mark. Stöttorna skall vara stagade i såväl längd-som tvärskeppsriktningen samt vara försedda med väl förankrade stödplattor mot skrov.

Justeringsskruva och ev. bultar, som skall lossas vid torrsättning skall vara väl smorda vid upptagningstillfället. Är vaggan utförd av trä skall denna vara tillverkad av röt-och spricfritt virke av kraftiga dimensioner. Kontrollera årligen att den inte försvagats av ålder eller tidigare användning.

MOTORBÅTAR
Bockens ben skall parvis vara försedda med underslag för att förhindra att enskilt ben sjunker i tjälskjutande eller mjuk mark. Lösa plankbitar skall finnas tillgänglig för ev. behov av extra underpallning p.g.a marklutning. Stöttor skall vara integrerade med eller påbyggda på, bocken och vara justeringsbara för enkel avpallning. Direkt markstöttning godkäns inte. Bockar och stöttor av trä skall vara röt-och sprickfritt virke med kraftiga dimensioner. Kontrollera årligen att dessa inte försvagats av ålder eller tidigare användning.

Till sist
Har du en pallning som inte motsvarar våra minimikrav kan du vägras att lyfta båten ur sjön eller vägras torrsättning