Bastubyggnaden vid Södra hamnen

Ny kamin är på plats i bastun (april 2014)

I bastun finns plats för 8 personer. Nyckel och teckningslista finns i klubbstugan.
Ved finns vid hamnens nybyggda förråd vid södra hamnen eller på var sida om eldstaden. Regler finns i bastun. Badstege är monterad på nocken av flytbryggan.

Basturegler i korthet, se utförligare i pärmen

Före uppvärmning skall bastuaggregatets eldstad och asklåda tömmas.
Endast torr ved får användas.
O.B.S! Sjövatten får ej användas i bastun. Vattenbehållaren vid eldstaden skall fyllas med färskvatten innan uppvärmningen. O.B.S! frysrisk under vintern d.v.s varmvattenberedare samt vattenbehållare vid eldstaden skall tömmas efter bastandet.

Badvattnets temperatur regleras på ovansidan (vredet blir varmt). Undvik att värma bastuaggregatet så att kanalen i stenmagasinet blir rödglödande.
Draget i eldstaden regleras med asklådan som kan öppnas lite. Ej för mycket, då kan aggregatet överhettas.
Varmvattenberedaren får endast vara tillslagen när bastun används.

När bastandet är klart – städa efter er!

Töm badvattenbehållaren (O.B.S varmt vatten). Släck och töm varmvattenberedaren. Lämna nyckeln i klubblokalen.